எழுத்துரு

செந்தில் யூனிகோட் எழுத்துரு, தரையிறக்கம் செய்ய இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

https://drive.google.com/drive/folders/1NcWf8xq4E_BVUWtTkyPjacnYKswCWg6N?usp=sharing

நவீன ஒருங்குறி எழுத்துருக்கள் / பழைய ஒருங்குறி எழுத்துருக்கள் / வட்டெழுத்து ஒருங்குறி மாற்றி எழுத்துருக்கள் / தமிழி ஒருங்குறி மாற்றி எழுத்துருக்கள் / தமிழி ஒருங்குறி எழுத்துருக்கள்