எழுத்துரு

நவீன ஒருங்குறி எழுத்துருக்கள்

பழைய ஒருங்குறி எழுத்துருக்கள்

வட்டெழுத்து ஒருங்குறி மாற்றி எழுத்துருக்கள்

தமிழி ஒருங்குறி மாற்றி எழுத்துருக்கள்

தமிழி ஒருங்குறி எழுத்துருக்கள்

செந்தில் யூனிகோட் எழுத்துரு, தரையிறக்கம் செய்ய இந்த லிங்கை கிளிக் செய்யவும்

https://drive.google.com/file/d/11o6R3hf6kxWb0CVGqYJdam88SsZuLtO3/view?fbclid=IwAR0D-dAigcTVDPt2qf0qiAKpqg4SyC8Mwe5xBS7nCAW6B0hGbSy-zL_k2No