அகராதி பட்டியல்

  1. அகராதிச் சுருக்கம் – விஜயரங்க முதலியார், 1883
  2. அடுக்குமொழி அகராதி 177 பக்கங்கள்
  3. அபிதானசிந்தாமணி – ஆ.சிங்காரவேலு முதலியார், 1910
  4. அறிவியல் அகராதி – பணிமுடிந்தது
  5. அறிவியல் கலைச்சொல் களஞ்சியம் – இறுதிப்பகுதி – பணிமுடிந்தது
  6. அறிவியல், தொழில்நுட்ப கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி – பணிமுடிந்தது
  7. அனவரத விநாயகம் பிள்ளை, 1921
  8. ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி 699 பக்கங்கள்
  9. ஆட்சி சொற்கள் அகராதி
  10. ஆட்சி சொற்கள் அகராதி
  11. ஆனந்தவிகடன் அகராதி – ஆனந்த விகடன் பத்திரிக்கை ஆசிரியர் குழு, 1935
  12. இயந்திரவியல் கலைச்சொற்கள்
  13. இயந்திரவியல் கலைச்சொற்கள்
  14. இராமச் சந்திர சர்மா, 1951
  15. இராமநாதன், 1909
  16. இருபதாம் நூற்றாண்டுத் தமிழ் அகராதி – பி.ஆர்
  17. இலக்கியச் சொல் அகராதி – கன்னாகம் அகுமாரசாமி பிள்ளை, 1914
  18. இலங்கை சொற்றொகுதி– அச்சியல் – 1965
  19. இலங்கை சொற்றொகுதி– அரசாங்கம் – 1955
  20. இலங்கை சொற்றொகுதி– அலுவலக சொற்கள்– தொடர்கள் – 1959
  21. இலங்கை சொற்றொகுதி– அலுவலகங்களும் பதவிகளும்
  22. இலங்கை சொற்றொகுதி– ஆட்சியியல்
  23. இலங்கை சொற்றொகுதி– இரசாயன எந்திரவியல் – 1967
  24. இலங்கை சொற்றொகுதி– இரசாயனவியல் – 1956
  25. இலங்கை சொற்றொகுதி– உடலமைப்பியல்–இழையவியல் – 1965
  26. இலங்கை சொற்றொகுதி– உடற்கலை – 1957
  27. இலங்கை சொற்றொகுதி– உடற்றொழொலியல் – உயிரிரசாயனவியல் – 1964
  28. இலங்கை சொற்றொகுதி– உடற்றொழொலியல்–சுகாதாரவியல் – 1957
  29. இலங்கை சொற்றொகுதி– உயிரியல் – 1961
  30. இலங்கை சொற்றொகுதி– உலோகவேலை – 1957
  31. இலங்கை சொற்றொகுதி– ஒட்டுண்ணியியல் – 1965
  32. இலங்கை சொற்றொகுதி– கட்டட அமைப்புக்கலை – 1968
  33. இலங்கை சொற்றொகுதி– கணக்குப் பதிவியல் – 1957
  34. இலங்கை சொற்றொகுதி– கணிதவியல் – 1956
  35. இலங்கை சொற்றொகுதி– கமத்தொழில் – 1958
  36. இலங்கை சொற்றொகுதி– குடித்தொகை–குடும்பத் திட்ட தொடர்பாடல் – 1976
  37. இலங்கை சொற்றொகுதி– குடிமையியல்– – 1958
  38. இலங்கை சொற்றொகுதி– கொத்துச் சொற்கள் – 1970
  39. இலங்கை சொற்றொகுதி– சட்ட மருத்துவம் – 1965
  40. இலங்கை சொற்றொகுதி– சட்டச் சொற்றொகுதி – 1977
  41. இலங்கை சொற்றொகுதி– சமூகவியல் – 1961
  42. இலங்கை சொற்றொகுதி– சமூகவியல் – 1966
  43. இலங்கை சொற்றொகுதி– சித்திரம்–கைப்பணி – 1961
  44. இலங்கை சொற்றொகுதி– தகவல் தொழில் நுட்பம் – 2000
  45. இலங்கை சொற்றொகுதி– தரப்படுத்தப்பெற்ற – 1975
  46. இலங்கை சொற்றொகுதி– தாவரவியல் – 1957
  47. இலங்கை சொற்றொகுதி– தொல்பொருளியல்
  48. இலங்கை சொற்றொகுதி– தொழினுட்பவியல் – 1956
  49. இலங்கை சொற்றொகுதி– நெய்தல்–வனைதல் – 1956
  50. இலங்கை சொற்றொகுதி– நோயியல் – 1965
  51. இலங்கை சொற்றொகுதி– பயிர்ச்செய்கை – 1958
  52. இலங்கை சொற்றொகுதி– பற்றீரியவியல் – 1966
  53. இலங்கை சொற்றொகுதி– பிறப்புரிமையியல்–குழியவியல்–கூர்ப்பு – 1964
  54. இலங்கை சொற்றொகுதி– புவிச்சரிதவியல் – 1968
  55. இலங்கை சொற்றொகுதி– புவியியல் – 1956
  56. இலங்கை சொற்றொகுதி– புவியியல் – 1958
  57. இலங்கை சொற்றொகுதி– புள்ளிவிபரவியல் – 1965
  58. இலங்கை சொற்றொகுதி– பெளதிகவியல் – 1956
  59. இலங்கை சொற்றொகுதி– பொது உடனலம் – 1965
  60. இலங்கை சொற்றொகுதி– பொருளியல் – 1957
  61. இலங்கை சொற்றொகுதி– மரவேலை–பித்தளைவேலை – 1956
  62. இலங்கை சொற்றொகுதி– மருத்துவ இயல் – 1965
  63. இலங்கை சொற்றொகுதி– மருந்தியல் விஞ்ஞானம் – 1965
  64. இலங்கை சொற்றொகுதி– மனையியல் – 1959
  65. இலங்கை சொற்றொகுதி– மின்னெந்திரவியல் – 1965
  66. இலங்கை சொற்றொகுதி– முகாமைத்துவம் – 1996
  67. இலங்கை சொற்றொகுதி– மோட்டார் பொறிமுறை – 1958
  68. இலங்கை சொற்றொகுதி– வரலாறு – – 1970
  69. இலங்கை சொற்றொகுதி– விலங்கியல் – 1957
  70. இலங்கை சொற்றொகுதி– விலங்கு உடற்கூற்றியல் – 1966
  71. இலங்கை சொற்றொகுதி– விலங்கு வேளாண்மை – 1965
  72. இலாசரஸ், 1997
  73. இளங்குமரனார் அகராதிகள் – 2 தொகுதிகள்
  74. இளைஞர் தமிழ்க் கையகராதி – மே.வீ
  75. உவமைச் சொல் அகராதி 197 பக்கங்கள்
  76. கணிப்பொறி அகராதி – பணிமுடிந்தது
  77. கணினி கலைச்சொல் களஞ்சிய அகராதி 739 பக்கங்கள்
  78. கணினி களஞ்சிய அகராதி – 2 – பணிமுடிந்தது
  79. கணினி களஞ்சியப் பேரகராதி – 1. – பணிமுடிந்தது
  80. கண்ணப்ப முதலியார், 1957
  81. கந்தையாப் பிள்ளை, 1950
  82. கமபர் தமிழ் அகராதி – வே
  83. கலைசொற்கள் ஏழாம் பகுதி கணக்குப் பதிவியற் சொற்றொகுதி
  84. கலைசொற்கள் பதின்மூன்றாம் பகுதி விலங்கியல்
  85. கலைசொற்கள் முதலாம் பகுதி தூயகணிதமும் பிரயோக கணிதமும்
  86. கலைச் சொல் அகராதி உயிர் நூல் – பணிமுடிந்தது
  87. கலைச் சொல் அகராதி புவியியல் – பணிமுடிந்தது
  88. கலைச் சொல் அகராதி பெளதிகம் – பணிமுடிந்தது
  89. கலைச் சொல் அகராதி பொருளாதாரம் – பணிமுடிந்தது
  90. கலைச் சொல் அகராதி வானநூல் – பணிமுடிந்தது
  91. கலைச் சொல் அகராதி வேதிப் பொது அறிவு – பணிமுடிந்தது
  92. கலைச் சொல்லகராதி ஐரோப்பிய தத்துவ சாத்திரம் – பணிமுடிந்தது
  93. கலைச் சொல்லகராதி வரலாறுகள் – பணிமுடிந்தது
  94. கலைச் சொல்லகராதி வாணிகவியல் – பணிமுடிந்தது
  95. கலைச்சொல் அகராதி
  96. கலைச்சொல் அகராதி
  97. கலைச்சொற்கள் – எட்டாம் பகுதி பொருளியற் சொற்றொகுதி
  98. கல்வெட்டுச் சொல்லகராதி
  99. கழகத் தமிழ் அகராதி – கழகப் புலவர் (சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்), 1964
  100. கழகத் தமிழ் அகராதி – சேலை சகாதேவ முதலியார் மற்றும் காழி சிவகண்ணுச் சாமி பிள்ளை, 1940
  101. காப்பீட்டுக் கலைச் சொற்களஞ்சியம் (INSURANCE TERMS)
  102. கிருஷ்ணசாமிப் பிள்ளை, 1839
  103. கீழே இருப்பவை அரசால் மின்னியம் செய்யப்பட்டவை
  104. குப்புஸ்வாமி, 1939
  105. கோவிந்தன் மற்றும் கீதா, 1995
  106. கோனார் தமிழ்க் கையகராதி – ஐயன் பெருமாள்க் கோனார், 1955
  107. சங்க இலக்கியச் சொற்களஞ்சியம்
  108. சங்கரலிங்கமுதலியார், 1935
  109. சதுரகராதி – வீரமா முனிவர், 1732
  110. சிறப்புச் சொல் துணையகராதி சின்கோனாத்துறை – பணிமுடிந்தது
  111. சிறப்புச் சொல் துணையகராதி தடய அறிவியல்
  112. சிறப்புச் சொல் துணையகராதி நெடுஞ்சாலைத்துறை
  113. சிறப்புச் சொல் துணையகராதி பள்ளிசாரா மற்றும் வயது வந்தோர்
  114. சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி அருங்காட்சியகம்
  115. சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி அலுவலர் தேர்வுக் கழகம்
  116. சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி தீயணைப்பு துறை
  117. சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறை
  118. சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி புள்ளியியல் துறை
  119. சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி மீன்துறை – பணிமுடிந்தது
  120. சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி வனத்துறை
  121. சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி வேளாண்மை துறை
  122. சிறப்புப் பெயர் அகராதி – ஈக்காடு இரத்தினவேல் முதலியார், 1908
  123. சுருக்கத் தமிழ் அகராதி – கலைமகள் பத்திரிக்கை, 1955
  124. செந்தமிழ் அகராதி – ந.சி
  125. செந்தமிழ் சொற்பியல் பேரகர முதலி – தேவநேயப்பாவாணர், 1984
  126. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி
  127. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 1, PART 1, அ
  128. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 1, PART 3, உ – ஔ
  129. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 10, PART 1, அ – ஔ
  130. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 10, PART 2, க – டௌ
  131. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 10, PART 3, த – வௌ
  132. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 11, PART 1, வரலாறு
  133. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 12, PART 1, சொற்பிறப்பு நெறிமுறைகள்
  134. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 2, PART 2, கா – கூ
  135. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 2, PART 3, கெ – ஙௌ
  136. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 3, PART 1, ச,சா
  137. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 3, PART 2, சி,சூ
  138. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 3, PART 3, செ,ணௌ
  139. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 4, PART 3, தெ,தௌ
  140. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 5, PART 1, ந,நா
  141. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 5, PART 2, நி,நீ
  142. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 5, PART 3, நு,நௌ
  143. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 6, PART 1, ப,பா
  144. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 6, PART 2, பி,பூ
  145. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 7, PART 1, ம,மா
  146. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 7, PART 2, மி,மு
  147. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 7, PART 3, மெ,மௌ
  148. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 8, PART 1, ய,வ
  149. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 8, PART 2, வா,வீ
  150. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 8, PART 3, வெ,வௌ
  151. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 9, PART 1, அ – கௌ
  152. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, VOL 9, PART 2, ச – வௌ
  153. செந்தமிழ் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி, முதன்மடலம் – இரண்டாம் பாகம் (ஆ, இ, ஈ)
  154. சைவ சித்தாந்த அகராதி – பணிமுடிந்தது
  155. சொற்பிறப்பு ஒப்பியல் தமிழ் அகராதி – சுவாமி ஞானப் பிரகாசம், 1938
  156. சொற்பொருள் விளக்கம் – களத்தூர் வேதகிரி முதலியார், 1850
  157. சொற்பொருள் விளக்கம் – சு.சுப்பிரமணிய சாஸ்திரி, 1924
  158. டி.வி.சாம்பசிவம் பிள்ளை TAMIL – ENGLISH DICTIONARY OF MEDICINE, CHEMISTRY, BOTANY AND ALLIED SCIENCES VOL.1
  159. டி.வி.சாம்பசிவம் பிள்ளை TAMIL – ENGLISH DICTIONARY OF MEDICINE, CHEMISTRY, BOTANY AND ALLIED SCIENCES VOL.2
  160. டி.வி.சாம்பசிவம் பிள்ளை TAMIL – ENGLISH DICTIONARY OF MEDICINE, CHEMISTRY, BOTANY AND ALLIED SCIENCES VOL.3
  161. டி.வி.சாம்பசிவம் பிள்ளை TAMIL – ENGLISH DICTIONARY OF MEDICINE, CHEMISTRY, BOTANY AND ALLIED SCIENCES VOL.4
  162. டி.வி.சாம்பசிவம் பிள்ளை TAMIL – ENGLISH DICTIONARY OF MEDICINE, CHEMISTRY, BOTANY AND ALLIED SCIENCES VOL.5
  163. தமிழறிஞர் அகராதி – சி
  164. தமிழிலக்கணப் பேரகராதி – கோபாலையர் – 18 தொகுதிகள்
  165. தமிழிலக்கிய குறியீடுகள் அகராதி 342 பக்கங்கள்
  166. தமிழ் – அகர முதலி – மு சண்முகம் பிள்ளை, 1984
  167. தமிழ் அமிழ்த அகராதி – சி.கிருஷ்ணசாமிப் பிள்ளை, 1939
  168. தமிழ் இந்தி ஆங்கில அகராதி 292 பக்கங்கள்
  169. தமிழ் இலக்கிய அகராதி – பாலூர் து
  170. தமிழ் மருத்துவ பேரகராதி, டி. வி. சாம்பசிவம் பிள்ளை
  171. தமிழ் மொழி அகராதி – காஞ்சி நாகலிங்க முனிவர், 1911
  172. தமிழ் லெக்ஸஸிகன் – சென்னைப் பல்கலைகழகம், 1939
  173. தமிழ்ச் சுருக்கெழுத்து அகராதி – அனந்தநாராயணன், 1980
  174. தமிழ்ச் சொல் அகராதி, இரண்டாம் தொகுதி – யாழ்ப்பாணம் கதிரைவேற் பிள்ளை, 1912
  175. தமிழ்ச் சொல் அகராதி, முதல் தொகுதி – யாழ்ப்பாணம் கதிரைவேற் பிள்ளை, 1910
  176. தமிழ்ச் சொல் அகராதி, மூன்றாம் தொகுதி: – யாழ்ப்பாணம் கதிரைவேற் பிள்ளை, 1923
  177. தமிழ்ச் சொல்லகராதி – யாழ்ப்பாணம் கதிரைவேற் பிள்ளை, 1904
  178. தமிழ்ச்சொல் விளக்கம்
  179. தமிழ்ப் பேரகராதி – யாழ்ப்பாணம் கதிரைவேற் பிள்ளை, 1899
  180. தமிழ்ப் பேரகராதி – யாழ்ப்பாணம் கதிரைவேற் பிள்ளை, 1901
  181. தமிழ்மண் பதிப்பகம் மின்னாக்கம் செய்த பேரகராதிகள்
  182. தரங்கம்பாடி அகராதி – பெரியசு அகராதியின் விரிவு, 1897
  183. தலைப்பு கலைச் சொல் அகராதி புள்ளியியல் – பணிமுடிந்தது
  184. தலைமைச் செயலகச் சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி
  185. தலைமைச் செயலகச் சிறப்புச் சொற்கள் துணை அகராதி
  186. தற்காலத் தமிழ்ச் சொல் அகராதி – ச
  187. திருமகள் கையகராதி – புலவர் த
  188. ந.சி.கந்தையா அகராதிகள் – 2 தொகுதிகள்
  189. நர்மதா தமிழ் அகராதி – நர்மதா பதிப்பகத்தின் புலவர் குழு, 2003
  190. நவீன தமிழ் அகராதி – சி.கிருஷ்ணசாமி பிள்ளை, 1935
  191. பவானந்தம் பிள்ளை, 1925
  192. பழந்தமிழ் சொல் அகராதி – (5 – தொகுதிகள்) – புலவர் த கோவேந்தன், 1985
  193. பெப்ரியசு அகராதி – பெப்ரியசு, 1779
  194. பேரகராதி – காஞ்சிபுரம் இராமசாமி நாயுடு, 1893
  195. பொதுக் கைத்தொழில் சிறப்புச் சொற்கள் அகராதி – பணிமுடிந்தது
  196. பொறியியல் தொழில் நுட்பவியல் கலைச்சொற்கள்
  197. பொறியியல் தொழில் நுட்பவியல் கலைச்சொற்கள்
  198. போப்புத் தமிழ் அகராதி – ஜி.யு.போப், 1869
  199. மதுரைத் தமிழ்ப் பேரகராதி – மதுரை இ.மா.கோபாலகிருஷ்ணக் கோனார் மற்றும் பண்டிதர் பார், 1937
  200. மர இனப் பெயர்த் தொகுதி 1 556 பக்கங்கள்
  201. மருத்துவ கலைச்சொல் களஞ்சியம், மணவை முஸ்தபா
  202. மருத்துவ களஞ்சியப் பேரகராதி – பணிமுடிந்தது
  203. மருத்துவ களஞ்சியப் பேரகராதி, மணவை முஸ்தபா
  204. மருத்துவக் கலைச் சொற்கள்
  205. மருத்துவக் கலைச் சொற்கள்
  206. மலேசியச் செந்தமிழ் அகராதி – டாக்டர் ஜி.பி
  207. மாணவர் தமிழ் அகராதி – எஸ்
  208. மாணவர் மொழியாக்க அகராதி 435 பக்கங்கள்
  209. மானிப்பாய் அகராதி – யாழ்ப்பாணம் சந்திரசேகர பண்டிதர் மற்றும் சரவணமுத்துப் பிள்ளை, 1834
  210. மின்னணு மின்னியல் கலைச்சொல் விளக்க அகராதி
  211. மின்னியல் மற்றும் மின்னணுவியல் கலைச்சொற்கள் – பணிமுடிந்தது
  212. மெய்ப்புப்பணி நடந்து கொண்டிருக்கிறது
  213. மெய்ப்புப்பணி விரைவில் தொடங்கப்படும்
  214. யாழ்ப்பாண அகராதி – 2 தொகுதிகள்
  215. ராடர் தமிழ் அகராதி – பாகம் 2 – ராட்லர், 1837
  216. ராட்லர் தமிழ் அகராதி – பாகம் 1 – ராட்லர், 1834
  217. ராட்லர் தமிழ் அகராதி – பாகம் 3 – ராட்லர், 1839
  218. ராட்லர் தமிழ் அகராதி – பாகம் 4 – ராட்லர், 1841
  219. லிஃப்கோ தமிழ் அகராதி – லிஃப்கோ புத்தக நிறுவனம், 1969
  220. வசந்தா தமிழ் அகராதி – புலவரேறு அரிமதி தென்னகன், 2000
  221. வடசொல் தமிழ் அகரவரிசைச் சுருக்கம்
  222. வணிகவியல் அகராதி – பணிமுடிந்தது
  223. விக்டோரியா தமிழ் அகராதி – எஸ்
  224. விளையாட்டுத் துறையில் ஆங்கிலம் தமிழ் அகராதி 216 பக்கங்கள்
  225. விளையாட்டுத்துறையில் கலைச்சொல் அகராதி – பணிமுடிந்தது
  226. விளையாட்டுத்துறையில் சொல்லும் பொருளும் – பணிமுடிந்தது
  227. வெள்ளிவிழாத் தமிழ்ப்பேரகராதி – 3 தொகுதிகள்
  228. வெற்றி தமிழ் – ஆங்கிலம் அகராதி 531 பக்கங்கள்
  229. வேணுகோபாலபிள்ளை, 1928
  230. வேத அகராதி 162 பக்கங்கள்
  231. ஜுபிலி தமிழ் அகராதி
  232. ஸம்ஸ்க்ருத தமிழ் அகராதி வெங்கடேச சர்மா 536 பக்கங்கள்