இணைக

இத்திட்டம் தொடர்பாகக் கூடுதல் தகவலுக்கும், குழுவில் இணைவதற்கும், கருத்துக்கள் தெரிவிப்பதற்கும்
VALLUVAR.VALLALAR.VATTAM@GMAIL.COM
முகவரியில் தொடர்பு கொள்ளலாம்