கணியம் அறக்கட்டளை

Kaniyam Foundation, www.kaniyam.com

கணியம் அறக்கட்டளை
கணியம் அறக்கட்டளை

Kaniyam Foundation

www.kaniyam.com

தற்போதைய செயல்கள்

 • கணியம் மின்னிதழ் – kaniyam.com
 • கிரியேட்டிவ் காமன்சு உரிமையில் இலவச தமிழ் மின்னூல்கள் – FreeTamilEbooks.com

கட்டற்ற மென்பொருட்கள்

அடுத்த திட்டங்கள்/மென்பொருட்கள்

 • விக்கி மூலத்தில் உள்ள மின்னூல்களை பகுதிநேர/முழு நேரப் பணியாளர்கள் மூலம் விரைந்து பிழை திருத்துதல்
 • முழு நேர நிரலரை பணியமர்த்தி பல்வேறு கட்டற்ற மென்பொருட்கள் உருவாக்குதல்
 • தமிழ் NLP க்கான பயிற்சிப் பட்டறைகள் நடத்துதல்
 • கணியம் வாசகர் வட்டம் உருவாக்குதல்
 • கட்டற்ற மென்பொருட்கள், கிரியேட்டிவ் காமன்சு உரிமையில் வளங்களை உருவாக்குபவர்களைக் கண்டறிந்து ஊக்குவித்தல்
 • கணியம் இதழில் அதிக பங்களிப்பாளர்களை உருவாக்குதல், பயிற்சி அளித்தல்
 • மின்னூலாக்கத்துக்கு ஒரு இணையதள செயலி
 • எழுத்துணரிக்கு ஒரு இணையதள செயலி
 • தமிழ் ஒலியோடைகள் உருவாக்கி வெளியிடுதல்
 • OpenStreetMap.org ல் உள்ள இடம், தெரு, ஊர் பெயர்களை தமிழாக்கம் செய்தல்
 • தமிழ்நாடு முழுவதையும் OpenStreetMap.org ல் வரைதல்
 • குழந்தைக் கதைகளை ஒலி வடிவில் வழங்குதல்
 • Ta.wiktionary.org ஐ ஒழுங்குபடுத்தி API க்கு தோதாக மாற்றுதல்
 • Ta.wiktionary.org க்காக ஒலிப்பதிவு செய்யும் செயலி உருவாக்குதல்
 • தமிழ் எழுத்துப் பிழைத்திருத்தி உருவாக்குதல்
 • தமிழ் வேர்ச்சொல் காணும் கருவி உருவாக்குதல்
 • எல்லா FreeTamilEbooks.com மின்னூல்களையும் Google Play Books, GoodReads.com ல் ஏற்றுதல்
 • தமிழ் தட்டச்சு கற்க இணைய செயலி உருவாக்குதல்
 • தமிழ் எழுதவும் படிக்கவும் கற்ற இணைய செயலி உருவாக்குதல் ( aamozish.com/Course_preface போல)

மேற்கண்ட திட்டங்கள், மென்பொருட்களை உருவாக்கி செயல்படுத்த உங்கள் அனைவரின் ஆதரவும் தேவை. உங்களால் எவ்வாறேனும் பங்களிக்க இயலும் எனில் உங்கள் விவரங்களை  kaniyamfoundation@gmail.com க்கு மின்னஞ்சல் அனுப்புங்கள்.

வெளிப்படைத்தன்மை

கணியம் அறக்கட்டளையின் செயல்கள், திட்டங்கள், மென்பொருட்கள் யாவும் அனைவருக்கும் பொதுவானதாகவும், 100% வெளிப்படைத்தன்மையுடனும் இருக்கும். இந்த இணைப்பில் செயல்களையும், இந்த இணைப்பில் மாத அறிக்கை, வரவு செலவு விவரங்களுடனும் காணலாம்.

கணியம் அறக்கட்டளையில் உருவாக்கப்படும் மென்பொருட்கள் யாவும் கட்டற்ற மென்பொருட்களாக மூல நிரலுடன், GNU GPL, Apache, BSD, MIT, Mozilla ஆகிய உரிமைகளில் ஒன்றாக வெளியிடப்படும். உருவாக்கப்படும் பிற வளங்கள், புகைப்படங்கள், ஒலிக்கோப்புகள், காணொளிகள், மின்னூல்கள், கட்டுரைகள் யாவும் யாவரும் பகிரும், பயன்படுத்தும் வகையில் கிரியேட்டிவ் காமன்சு உரிமையில் இருக்கும்.