சங்க கால வள்ளல்கள் முதற் புத்தகம் குப்புசாமிப் பிள்ளை, சிவ