சிறப்புச்சொல் துணையகராதி நெடுஞ்சாலை ஊரகப்பணித்துறை