தமிழ் மொழியின் வரலாறு சூரியநாராயண சாஸ்திரியார், வி.கோ