மருப்புத்தாடி

தலைசொல் பொருள் சொற்கள் அகராதி ஆசிரியர் பயனர் மதிப்பீடு
மருப்புத்தாடி யானைத் தந்தத்தாற் செய்த விரற்கவசம் தமிழர் ஆடைகள் கு . பகவதி
WRONG - தவறு நீக்கப்படவேண்டும்TRANSLITERATION - ஆங்கிலச் சொல் தமிழில் எழுதப்பட்டSPELLING MISTAKE - எழுத்துப் பிழை இருக்கிறது சரி சGOOD - வழக்கத்தில் இருக்கும் சரியான சொல்BEST - சொல்லில் சிறந்த சொல்
Loading...