பொன்னத்துப்பெட்டி

தலைசொல் பொருள் சொற்கள் அகராதி ஆசிரியர் பயனர் மதிப்பீடு
பொன்னத்துப்பெட்டி மனத்தில் தாலி கூறைகள் எடுத்துச்செல்லும் பெட்டி பொன்னாடை தமிழர் ஆடைகள் கு . பகவதி
WRONG - தவறு நீக்கப்படவேண்டும்TRANSLITERATION - ஆங்கிலச் சொல் தமிழில் எழுதப்பட்டSPELLING MISTAKE - எழுத்துப் பிழை இருக்கிறது சரி சGOOD - வழக்கத்தில் இருக்கும் சரியான சொல்BEST - சொல்லில் சிறந்த சொல்
Loading...