பூவாடைப்பானை

தலைசொல் பொருள் சொற்கள் அகராதி ஆசிரியர் பயனர் மதிப்பீடு
பூவாடைப்பானை சுமங்கலிப் பிரார்த்தனையன்று பூவாடைக்காரிக்குச் சமர்ப்பிக்கும் சேலையை அடுத்த சுமங்கலிப் பிரார்த்தனைவரைச் சேமித்து வைக்கும் பானை தமிழர் ஆடைகள் கு . பகவதி
WRONG - தவறு நீக்கப்படவேண்டும்TRANSLITERATION - ஆங்கிலச் சொல் தமிழில் எழுதப்பட்டSPELLING MISTAKE - எழுத்துப் பிழை இருக்கிறது சரி சGOOD - வழக்கத்தில் இருக்கும் சரியான சொல்BEST - சொல்லில் சிறந்த சொல்
Loading...