அலர்

தலைசொல் பொருள் சொற்கள் அகராதி ஆசிரியர் பயனர் மதிப்பீடு
அலர் அகப் இரு காதலர் களவொழுக்கத்தைப் பலரறிந்து வெளிப்படையாகக் கூறும் பழிக்கூற்று சிலரே அறிந்து மறைவாகக் கூறும் 'அம்பல்' என்பதற்கு எதிர் செந்தமிழ்ச் சொற்பிறப்பியல் பேரகரமுதலி தமிழ்நாடு அரசு
WRONG - தவறு நீக்கப்படவேண்டும்TRANSLITERATION - ஆங்கிலச் சொல் தமிழில் எழுதப்பட்டSPELLING MISTAKE - எழுத்துப் பிழை இருக்கிறது சரி சGOOD - வழக்கத்தில் இருக்கும் சரியான சொல்BEST - சொல்லில் சிறந்த சொல்
Loading...